خ شریعتی نبش میرداماد پ 1147
شنبه تا پنجشنبه : 09:00 - 17:00

بیزینس

خدمات پرداخت و حسابرسی باری
لاجستیک عمومی 2019
برنامه لاجستیک
مدیریت حمل و نقل
بهینه سازی زنجیره ای
لاجیستیک پروژه
کمپانی های مدیریتی بزرگ
تکنولوژی حمل و نقل
مدیریت تغییر کارگو